26-09-07

Historiek

Correctionele rechtbank


In feite gaat het hier om de correctionele kamers van de rechtbank van eerste aanleg. Elke rechtbank
van eerste aanleg (27 in totaal) heeft ten minste een correctionele kamer.
Elke correctionele kamer omvat één of drie rechters. Er wordt met drie rechters gezeteld bij zedenfeiten, in
geval van hoger beroep tegen een vonnis van de politierechter, en in het algemeen telkens als de beklaagde
of de openbare aanklager daar om vraagt.
De functie van openbaar aanklager wordt vervuld door de procureur des konings of door een lid van het
arbeidsauditoraat in dossiers van sociaal strafrecht.
De correctionele rechtbank is bevoegd voor de berechting van wanbedrijven en gecorrectionaliseerde
misdaden, dat zijn misdaden waarvoor verzachtende omstandigheden in acht genomen zijn. De
correctionele rechtbank is evenwel niet bevoegd voor misdrijven die verband houden met het verkeer. Die
vallen ambtshalve onder de bevoegdheid van de politierechtbank. Ze is evenmin bevoegd voor politieke
misdrijven en persmisdrijven. Die komen voor het assisenhof. Een uitzondering: de correctionele rechtbank is
wel bevoegd voor persmisdrijven die het gevolg zijn van racisme of vreemdelingenhaat.
Hoger beroep is mogelijk bij een correctionele kamer van het hof van beroep, behalve natuurlijk wanneer
de correctionele kamer zelf al uitspraak deed als gerecht in hoger beroep, met name over een beslissing van
een politierechter.
Voor de gegevens van de rechtbanken van eerste aanleg en andere informatie:
http://www.juridat.be/eerste_aanleg/index.htm
Pers en Gerecht Pagina 1 / 1